Clárúchán do Naíonáin Sóisir 2021-2022

Registration For Naíonáin Sóisir 2021-2022
02-Samhain-20
Clárúchán do Naíonáin Sóisir 2021-2022

Tosaíonn Clárúchán do na Ranganna Naíonáin Sóisir 2021-2022 ar an 2 Samhain 2020. Leanfaidh sé ar aghaidh go dtí an 30 Samhain.

Registration for our Junior Infant classes for 2021-2022 begins on November 2nd 2020. Registration will continue until 30 November.

I mbliana, ní ghlacfar ach le iarratais arlíne. Caithfidh an fhoirm iarratais, líonta ina iomlán, bheith seolta ar ais ag claru@gser.ie le cóip de theastas breithe an pháiste agus cóip de bhille le seoladh baile an pháiste agus ainm tuismitheora air taobh istigh den 3 mhí dheireannach roimh dheireadh an lae ar an 30 Samhain chun a bheith san áireamh d'áit a fháil. Aon iarratais a faightear ina dhiaidh seo, déanfar deileáíl leo mar atá leagtha amach faoi pointe 12 sa Pholasaí Iontrála. Caithfidh tuismitheoirí de shiblíní iarratas iomlán leis an bpáipéarachas cuí a bheith istigh roimh an sprioc dáta freisin, nó beidh páiste próiseáílte mar iarratas déanach.

This year, applications will only be accepted by email. The application form, completed fully, must be sent back to claru@gser.ie along with a copy of the child's birth certificate, and a household bill with the child's address and a parent's name on it dated within the last 3 months, by the end of the day on November 30th to be included in the application process. If any late applications are received they will be processed as laid out under Point 12 in the Admission Policy. Current parents of siblings looking for a place must also have the correct paperwork in before the end date for registration, or the child's application will be treated as a late application.

Léigh an Polasaí ceangailte go cúramach. Rudaí le tabhairt faoi deara-

Please read the Admission Policy attached carefully. Please note:

  • Is Gaelscoil sinn le éiteas Caitliceach, cé go bhfáiltímid roimh daoine le creideamh eile, nó gan aon chreideamh.
  • We are a Gaelscoil with a Catholic ethos who also welcome those of other faiths and none.
  • Glacfar le iarratais do pháistí a chónaíonn i Leamhcán, Baile Phámar agus Cill Droichead amháin agus atá 4 ar nó roimh 30 Aibreán sa bhliain go dtosaíonn siad 'sna Naíónáin Sóisir
  • Applications will only be accepted from children who live in Lucan, Palmerstown or Celbridge and who are 4 years of age on or before 30 April of the year they are starting Junior Infants

Má tá ró-éileamh ar an scoil, seo hiad na critéir a úsáidimid chun scagadh a dhéanamh ar na hiarratais:

In the event that the school is over subscribed, we will apply the following criteria to applications received within the timeline for receipt of applications.

  1. Deartháireacha, deirfiúracha, leath-shiblíní, páistí altramaigh nó uchtaithe le daltaí reatha na scoile.
  2. Páistí gur deimhin leis an scoil gur ghnóthaigh an dalta leibhéal líofachta sa Ghaeilge agus gur dhócha go rachadh an líofacht sin ar gcúl mura ligfí isteach i scoil lán-Ghaeilge é/í.*
  3. Páistí a bhfuil deartháir, deirfiúr, leath-shiblín, siblín altramaigh nó uchtaithe acu a d’fhreastail ar an scoil cheana féin.
  4. De réir aoise; an páiste is sine ar dtús.

  1. Brothers, sisters, half-siblings, fostered or adopted children of current pupils in the school.
  2. Children whom the school has confirmed has reached a level of fluency in Irish where it is felt that such fluency would regress if not admitted into an all-Irish school *
  3. Children who have a brother, sister, half-sibling, fostered or adopted sibling who previously attended the school
  4. According to age; the oldest child first

*Beidh an dualgas iomlán ar thuismitheoirí/chaomhnóirí fianaise leordhóthanach a chur ar fáil chun leibhéal líofachta sa Ghaeilge a léiriú don bhord. Féach eolas breise ar an bhfoirm clárúcháin

* The full responsibility is on the parent/guardian to provide sufficient evidence to the Board of the child’s fluency in Irish. Look at the extra information available on the registration form.

Léígh an Polasaí go cúramach chun cinntiú go dtuigeann tú é.

Please read the Policy in it's entirety to ensure that you understand it fully.

Polasaí Iontrála 2020.pdf

fogra-maidir-le-ligean-isteach.pdf

admissions-notice.pdf

Foirm Iarratais_GSER_2021-2.docx

17-Noll-2020
Christmas Newsletter, Special Edition
08-Noll-2020
December Newsletter 2020
19-D.Fómh-2020
Sept/Oct 2020 Newsletter
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Eiscir Riada,
Bóthar an Ghrifín,
Leamhcán,
Co. Átha Cliath,
K78 YX77,
Eire

01 621 0342

Uimhir Charthanachta: 20120474
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2023 Gaelscoil Eiscir Riada