Uasdátú faoin scoil

Update on the school
01-Samhain-18
Uasdátú faoin scoil

7/11/2018

Amárach fáiltímid ar ais Ranganna 3-6. Táimid an-consiasach go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach do na páistí agus do na baill foirne atá ag dul go suíomhanna eile go mbraitheann siad go bhfuil said fós mar chuid de chlann GSER, fiú nuair a bhíonn said i scoileanna eile. Mar sin, táimid tar éis eagrú go dtosnóidh gach maidin Déardaoin i rith an tréimhse seo le Tionól na hardranganna i halla GSER agus go ndéanfar cór freisin, sula bhfágann na ranganna an scoil.

Tomorrow we welcome back our senior end of the school. We are very conscious of the importance for both children and staff that they feel part of the GSER family, even when they will be in different schools for the near future. We have arranged that for this time, every Thursday morning will begin with an assembly for R3-6 in GSER and choir will be held before the classes move out to their new classes.

Tá obair millteanach curtha isteach san eagrúchán don bhogadh, agus tá sé déanta in am an-srianta. Táim chomh bhródúil as an bhfoireann iontach anseo atá tar éis pacáil agus bogadh, chomh maith le pleanáil agus tacú lena céile agus liomsa tríd na hoibre seo. Caithfimid Larry a ainmniú mar dhuine atá tar éis a chroí a chuir isteach i GSER. Ó thús an bhriseadh mean téarma, tá Larry anseo agus d’oibrigh sé tríd an bhriseadh ar fad, deireadh seachtainí san áireamh. Bhí sé anseo do chuile seachadadh agus chuile cuairteoir. Bíonn sé i gcónaí i dea-aoibh agus ní dhéanann sé gearán riamh. Tapaidh an deis buíochas a ghabháil leis nuair a fheiceann sibh é an chéad uair eile!

Huge work has gone into making all the arrangements for the moves in such a short time and I am in awe of the wonderful staff here who have packed and moved and supported each other and myself through all of this. Larry requires a special mention as he was here all through the midterm and worked through the weekends without any break. He has been here for every delivery and consultant that has come. He always has a smile on his face and never complains. Please take the opportunity to say GRMA to him when you see him next!

Tá Tacaíocht Foghlama agus Uaireanta Acmhainn eagraithe do na páistí go léir a fhaigheann iad agus beidh na Cúntóirí Riachtanais Speisialta ag bogadh ó scoil go scoil chun cinntiú go bhfuilimid ag freastal ar riachtanais na bpáistí go léir.

We have arranged learning support and resource time for all children who receive them and the Special Needs assistants will also be moving from venue to venue to ensure that all needs are being met.

Mar a thuigeann sibh, táimid srianta de bharr go mbeidh orainn obair le scoileanna eile agus ní feidir linn bheith ag cur lena gcuid tráchta srl. Dá bharr seo, caillfear méid áirithe ama foghlama ag bogadh idir scoileanna. Déanfaimid gach iarracht an t-am caillte a choinneáil chomh íseal agus is féidir ach iarraimid oraibh tacú linn agus sinn ag déanamh gach iarracht faoi chúinsí eisceachtúla dúinn go léir.

Obviously, we have certain limitations as we have to work around other school’s schedules and can’t add to their traffic etc. Therefore, a certain amount of learning time will be lost moving between schools. We will do our best to limit this time lost, but we ask you to bear with us as we do our best under very difficult circumstances for all of us.

Ba mhaith linn athdhearbhú libh go bhfuilimid tar éis na cinntí maidir le bhogadh na ranganna as an scoil a ghlacadh ar bhonn na hacmhainní atá ar fáil dúinn. Táimid an-consiasach go bhfuilimid ag cur isteach ar scoileanna eile agus go bhfuilimid ag braith ar a dea-thoil. Ach, bígí cinnte de go bhfuil gach rud gur féidir linn a dhéanamh déanta againn chun an toradh is fearr a bhaint amach do bhur bpáistí ag an am seo. Tá an-bhrú curtha againn ar an Roinn chun cabhrú linn agus chun áiseanna a chur ar fáil chun go mbeidh an tréimhse seo chomh socair agus is féidir a bheith do na páistí. Níl aon cheist ach nach mar seo a roghnóimís na seachtainí os ár gcomhair ach tá na socruithe is fearr déanta againn leis an t-am agus na h-áiseanna atá ar fáil. Táimid an-bhuíoch as bhur dtuiscint agus tacaíocht.

We would like to reiterate that all decisions made with regard to accommodating the children off site have been dictated by the resources that are available to us. We have to be conscious of the disruption this is causing to the other schools and that we are depending on their good will. But rest assured that we have done our very best to obtain the best possible outcome for your children in these extenuating circumstances. We have put pressure on the Department of Education to help us and assist us to make this transitional period go as smoothly as possible for your children. Whilst these new temporary arrangements may not be ideal, they are still the best considering all the factors that have to be taken into consideration. We really appreciate your understanding and cooperation at this time.

Ceanglaímid Ceisteanna agus Freagraí 2 thíos. Léigh go cúramach le bhur dtoil. Mar a thagann ceisteanna eile aníos, cuirfimid leo.

Below is our Questions and Answers 2. Please read carefully. as other questions arise, we will add them in.

Ceisteanna agus Freagraí 2.pdf

6/11/2018

Tá roinnt athruithe déanta inniu maidir leis na suíomhanna ina mbeidh na ranganna ón Déardaoin ar aghaidh. Mhothaigh GSER nach raibh na seomraí réamhdhéanta oiriúnach dár gcuid riachtanais. Chomh maith le sin, thug an Roinn cead dúinn an seomra foirne thuas staighre a úsáid agus scaoil sé seo spás breise inár halla féin.

Some changes have been made re relocating the children today. GSER felt that the prefabs originally offered were not suitable for our needs. Also, the Department have allowed the staff to use the staffroom upstairs, thus freeing up the other half of the halla for another class.

Tá Scoile Mhuire in Arda Airlie tar éis seomra agus halla a thairiscint dúinn. Beidh spás ann do trí rang. Ansin beidh dhá rang i halla GSNP, dhá rang i halla GSER agus rang inár seomra nua.

Scoile Mhuire, Airlie Heights have offered us the use of one room for one class and their halla, which will accommodate two classes. We will have two classes in Gaelscoil Naomh Pádraig’s halla and two in our own. The last class to be relocated will be in our new classroom.

De bharr na hathruithe seo, táimid tar éis athruithe a dhéanamh ‘sna ranganna a bheidh ag fanacht i GSER agus a bheidh ag bogadh. Seo hiad na socruithe nua:

These changes have resulted in changes in the classes moving and staying on site due to rooms available/class size etc. The new arrangements will be as follows:

GSNP: R3 Deirdre & R4 Aisling

GSER: R3 Bríd, R4 Clíona & R6 Eimear

Scoil Mhuire: R5 Éanna, R5 Frank & R6 Daithí

Tá Tacaíocht Foghlama/Am acmhainne eagraithe do na ranganna go léir, pé suíomh ina mbeidh siad. Beidh CRS curtha ar fáil do pháistí le riachtanais speisialta mar a tharlaíonn faoi láthair i GSER.

Learning Support/Resource time for all classes has been arranged in their various locations. SNAs will also be allocated according to the needs of the children as happens in GSER.

Taimid i mbun busanna a eagrú chun na ranganna a bhogadh idir GSER agus Scoil Mhuire gach lá. Tá suil againn tionól seachtainiúil a eagrú leis na hard ranganna uair sa seachtain i GSER más féidir linn na buasanna a eagrú. Seans go mbeimid in ann cór a dhéanamh ag an am seo chomh maith, nuair a bhíonn na páistí ar ais I GSER.

Buses are being arranged for transport to and from GSER to Scoil Mhuire beginning on Thursday morning. We hope to have a weekly assembly time with the senior classes once a week in GSER if we can sort the buses. Choir may also be done on this day if we have the children back in GSER.

Táimid i mbun socrúcháin a dhéanamh chun fuaim a laghdú ‘sna hallaí ina mbeimid agus ba choir go mbeadh sé seo réidh amárach.. Chuireamar brú ar an Roinn cláracha bána idirgníomhacha a fháíl ar chíos don 7 rang a bheidh as a ranganna agus beimid ag eagrú wifi doibh leis na scoileanna eile. Bogfar troscáin agus acmhainní amárach chomh maith.

We are arranging sound absorption measures for each halla and they should be sorted tomorrow. We have also pushed the Department to rent mobile interactive whiteboards for the classes that have been moved, and wifi is being arranged in the other schools. Furniture and resources are being moved tomorrow also.

Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le Liam Breathnach, le Bord agus a foireann Ghaelscoil Naomh Pádraig, le Marie Mullins, le Bord agus foireann Divine Mercy JNS agus le John Egan, Bord agus foireann Scoil Mhuire dá gcuid cinneáltas agus tacaíocht ag am dian do GSER. Tá siad tar éis a bheith ar fheabhas agus tá siad tar éis fáilte fial flaithiúlach a chuir romhainn.

We would like to thank Liam Breathnach, the Board and staff of Gaelscoil Naomh Pádraig, Marie Mullins, the Board and staff of Divine Mercy JNS and John Egan, the Board and staff of Scoil Mhuire for their kindness and generosity at a time when we needed all the help we could get. They have all been fantastic in extending a huge welcome to us.

5/11/2018

Bhí sé iontach na páistí ó Naíonáin go R2 a fheiceáil ar ais inniu. Táimid ag obair go dian chun cinntiú go mbeidh rudaí réidh do R3-6 don Déardaoin. Bhí cruinniú ag an bhfoireann, baill den mBord Bainistíochta agus baill ó Choiste na dTuismitheoirí le triúr ionadaí ón Roinn inniu. Ceangailte tá freagraí ar alán de na ceisteanna a seoladh ag an scoil. Táimid fós ag obair ar cheisteanna eile agus mar a bhíonn freagraí againn, cuirimid leis an doiciméad seo iad. Léigh an doiciméad go cúramach agus coinnigh súil ar an suíomh seo chun na huasdátaithe is déanaí a fháil.

It was marvelous to see Naíonáin- R2 back in school today. We are working hard to ensure that we have things ready for R3-6 on Thursday.

The staff, members of the Board and members of Coiste na dTuismitheoirí today met with 3 representatives from the Department. A good and frank discussion was had and the Department are keen to assist us in any way they can. Attached are the answers to many of the questions submitted to the school. We haven't all the answers yet as there are logistics still to work out, but as we work them out, we will add them to this document. Please read this document carefully and keep a sharp eye on the school website for all the latest updates.

Ceisteanna & Freagraí.pdf

4/11/2018

A chairde,

Tuigimid go bhfuil ceisteanna ag pobal na scoile faoin bhfoirgneamh agus cad a bheidh á dhéanamh ag na ranganna atá ag bogadh amach as an scoil don tréimhse os ár gcomhair. Níl na freagraí go léir againn fós ach roinnfimid pé eolas atá againn de réir mar a fhaighimid é.

Ar dtús, maidir le GSER féin: Tar éis cruinniú sa scoil inné, tá na daoine a bhí i bhfeighil ar an scoil a réitiú dúinn don Luan, go hiomlán sásta go bhfuil sé sábháilte thíos staighre a úsáid ina iomlán. Ní bheadh éinne a bhí ann inné sásta é seo a rá gan bheith cinnte, mar tá a gcuid ainmneacha ceangailte leis an obair a rinneadh i rith na seachtaine. Seo litir ón Roinn maidir leis an obair atá déanta.RN20223I GS Eiscir Riada Letter 04.11.18.pdf

Beidh na Naíonáin go R2 ar ais amárach. Baileoimid sa chlós mór 'sna línte a úsáidimid don druil tine. Tabhair na páistí go dtí an clós agus tabharfaidh an foireann isteach ón gclós iad ag 8.50. Lorg an scoil go mbeadh oifigeach ón Roinn ag an scoil ar maidin chun cabhrú linn maidir le ceisteanna /deacrachtaí agus gheall siad dúinn go mbeadh oifigeach ann céad rud ar maidin.

Tá Brian agus an Coiste ag bailiú ceisteanna don Roinn agus don scoil agus má tá aon cheisteanna agaibh, is feidir iad a sheoladh chuig oifig@gser.ie. Cuirfear na freagraí suas anseo mar a bhíonn siad againn ó amárach ar aghaidh. (Ní bheidh freagraí aonaracha ag dul amach).

Beidh alán idir láimhe ag foireann na scoile ó amárach agus beimid ag iarraidh na páístí a bhogadh isteach sa scoil agus iad a shocrú síos chomh tapaidh agus is féidir linn. Beimid ag braith ar bhur gcuid tacaíochta i rith na seachtaine freisin mar is suíomh nua é seo dúinn go léir agus is ag obair le chéile a thiocfaimid tríd.

We understand that the school community has questions about our building, and also what will be happening to the classes that will be moving out of the school for a period. We don't have all the answers yet but we will be sharing any information available as we get it, as we have been doing all week.

First of all, re GSER: There was a meeting in the school yesterday to hand back over the building to us. All those involved in making sure it is safe have signed off that they are happy that downstairs in the school is completely safe to be used. These are independent professionals whose professional reputations are at stake and they would not be satisfied to give a guarantee unless they could stand over it. Attached here is the letter received by the Board today re reopening/safety of the school. RN20223I GS Eiscir Riada Letter 04.11.18.pdf

Junior Infants to R2 start back tomorrow. We will receive them into the basketball courts from 8.40 and they will line up in the lines we use for the fire drill. The staff will bring them in at 8.50. The school asked that the Department provide a liaison officer to be at the school in the morning should there be any questions/ difficulties and the DES have promised that there will be an officer there first thing tomorrow morning.

Brian and the Coiste have been collating questions for the DES and for the school. If you have any additional questions, please send them to oifig@gser.ie and as we have answers to them, we will put them up here on the website. (We won't be answering people individually).

The staff are going to be very busy from tomorrow onwards and we will be trying to get the pupils in to school and settled as soon as possible in the morning. We are relying on your great support during the week too as this is new territory for us all. As they say, it's through working together we get things done.

Míle buíochas arís.

3/11/2018

Féachaigí ar an nasc thíos don uasdátú is déanaí ón Roinn (go háirithe píosa 8).

Please look at the link below for the latest update from the Department (section 8 in particular).

Updated Qusetions and Answers for Parents.pdf

2/11/2018

Tar éis cruinniú leis an Roinn Oideachas tá an t-eolas seo leanas faighte againn maidir leis an scoil. Tóg am le do thoil chun na cáipéisí seo leanas a léamh.

After a meeting with the Department of Education we have received the following information about the school. Please take the time to read these following documents.

Summary of Structural Assessments.pdf

Questions and Answers for Parents.pdf

Leanaigí le bhur dtoil leathanach Facebook Coiste na dTuistí chun cinntiú nach gcailleann sibh amach ar aon eolas.

Please follow the Coiste na dTuistí Facebook page to ensure that you don't miss out on any further information.

Coiste na dTuistí Facebook

Is am deacair é seo do foireann agus tuismitheoirí na scoile. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil don Choiste agus do Brian as ucht an cabhair go léir. Míle buíochas chomh maith do Larry agus dár ndóigh do Damhnait, atá ag obair go dian an tseachtain seo. Ba mhaith linn chomh maith ár mbuíochas a ghabháil libhse, na tuismitheoirí, as bhur foighne agus tuiscine.

This is a difficult time for the school staff and for parents of the school. We would like to take this opportunity to thank Brian and the Coiste for all of their help. A huge thanks to Larry and of course Damhnait, who are working tremendously hard this week. Finally, we would also like to thank all the parents of GSER for their patience and understanding.

Le meas

Foireann GSER

31/10/2018

Chas an Bord Bainistíochta le chéile anocht chun na deacrachtaí leis an bhfoirgneamh a phlé agus chun tabhairt faoi deileáil leis an suíomh dúshlánach ina bhfuilimid.

Socraíodh go bhfillfidh Naíonáin Bheaga -R2 (R2 san áireamh) ar scoil Dé Luain 5 Samhain. Beidh leath-lá ag na páistí Dé Luain agus rachaidh said abhaile @ 12.00 chun deis a thabhairt don fhoireann cruinniú foirne breise a bheith acu. Ag an gcruinniú seo, pléifear conas cinntiú go bhfuil na páistí ag socrú ar ais go maith ar scoil agus pleanáil chun Ranganna 3-6 a bhogadh go dtí a suíomhanna nua leis an méid is lú trioblóide.

Fillfidh R3-6 ar scoil ar an Déardaoin 8 Samhain. Tabhair go GSER iad mar is gnách do 8.50 gach maidin agus beidh said ar ais ag GSER le bheith bailithe gach tráthnóna @ 2.30.

Seo a leanas na socruithe do ranganna 3-6 a socraíodh leis an ROS i rith na hoibreacha ar an scoil:

  • R3 Bhríd le bogadh go dtí seomra nua GSER
  • R3 Dheirdre & R4 Aisling le bogadh go Gaelscoil Naomh Pádraig
  • R4 Chlíona, R5 Frank, R5 Éanna agus R6 Eimear le bogadh go Divine Mercy JNS
  • Agus R6 Dhaithí le bogadh síos staighre go dtí halla GSER

Beidh bus curtha ar fáil gach lá chun na páistí a thabhairt chuig & a bhailiú ó Divine Mercy JNS.

Beidh uasdátú níos cuimsithí ar fáil tar éis an chruinnithe foirne Dé Luain.

Bhíomar i dteagmháíl le NEPS (National Educational Psychological Service) agus mhol siad go mbeadh tuistí cúramach faoin mbealach a labhrófar faoin scoil leis na páistí chun buairt agus imní a choinneáil faoi smacht. Mhol said go núsáidfí foclóir shimplí leis na páistí-teanga a thuieann said ar nós “tá an scoil á réitiú/athchóiriú” mar a bheadh teach á réitiú. Beidh an fhoireann ag coinneáil súil géar ar na páistí ag faire amach d’imní. Beimid ag coinneáil rudaí mar a bhíonn i gcónaí dóibh.

Ba mhaith leis an Mbord bhur gcuid tacaíocht agus cabhair a aithint agus táímid an-bhuíoch. Beimid ag lorg cabhair an seachtain seo chugainn agus beimid an-sásta sibh a fheiscint ansin.

Níl an Bord ar an eolas faoi cad go díreach iad na fadhbanna leis an bhfoirgneamh ach tá an ROS tar éis muid a chuir ar ár suimhneas go bhfuil thíos staighre sa scoil lán sábháilte le bheith in úsáid.

Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le bord agus le foireann an dá scoil atá ag cabhrú linn, Gaelscoil Naomh Pádraig agus Divine Mercy JNS. Táimid fíor bhuíoch.

The Board met this evening to discuss the ongoing difficulties with the building and to discuss how best to manage this challenging situation.

It was decided that only Junior Infants to Rang 2 (inclusive) will return to school on Monday 5 November. The children will have a half-day and will go home at 12.00 to facilitate a staff meeting. This additional staff meeting is being held to enable us to ensure that all children settle back in well and to make sure we have plans in place for Ranganna 3-6 to be moved to their new classes with as little disruption as possible.

R3-6 return to school on Thursday 8 November. All children should be dropped to GSER as usual for 8.50 each morning and they will be back in GSER to be collected by parents/guardians by 2.30 every afternoon.

The arrangements agreed with the DES for R3-6 during the remedial works are as follows:

  • R3 Bhríd will move to our new classroom in GSER
  • R3 Dheirdre & R4 Aisling will be accommodated in Gaelscoil Naomh Pádraig
  • R4 Chlíona, R5 Frank, R5 Éanna and R6 Eimear will be accommodated in Divine Mercy JNS
  • And R6 Dhaithí will move downstairs to Halla GSER

For those in Divine Mercy JNS, they will be brought by bus each morning from GSER and returned by 2.30 each afternoon.

We will be in a position to provide a more detailed update after our staff meeting on Monday.

NEPS (National Educational Psychological Service) have advised that to lessen anxiety and worry in our children, parents should avoid catastrophising the issues with the school. They recommend that it be normalised when the children ask questions and simple wording be used such as “The school is being fixed up/renovated” like a house renovation/ extension etc. The staff will be keeping an eye on the children for signs of excessive anxiety and will be keeping things as normal as possible.

The Board would like to acknowledge and thank you, the parents for all your support and offers of assistance to date. We will probably need some assistance next week and will call on you.

The Board are unaware of the precise nature of the issue with the building but are assured by the DES that it is safe to use downstairs.

We would like to thank the Boards and staff of Gaelscoil Naomh Pádraig and Divine Mercy JNS who are helping us out at a difficult time. We really appreciate it.

Again thank you all for your continuing support.

Events
Meith
20 2019
Lá Spóirt
Meith
21 2019
Turas Scoile Rang 6
Meith
26 2019
Oíche Ghradaim Rang 6
Meith
27 2019
Turas Scoile Rang 5
14-Meith-2019
June Newsletter
14-Meith-2019
School Remediation Works Summer 2019
23-Bealt-2019
NPC Conference 2019
17-Bealt-2019
2019-2020 Calendar
Déan Teagmháil Linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Eiscir Riada,
Bóthar an Ghrifín
Leamhcán
Co. Átha Cliath
Eire

01 621 0342

Uimhir Charthanachta: 20120474
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2019 Gaelscoil Eiscir Riada